โครงงาน

 

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 
1.  โครงงานเรื่อง เว็บบล็อกเรื่องกล้วยกรอบแก้ว

 
2.  ชื่อผู้เสนอโครงงาน
       2.1  นางสาวสุนิสา  หลีมานัน      เลขที่ 25                                                               
       2.2  นางสาวนัจยวาร์  โต๊ะประดู่  เลขที่ 35                                                
       2.3  นางสาวฟานีซา  ตาเดอิน     เลขที่ 36         
                                                                                                                                                                       
3.  ครูที่ปรึกษาโครงงาน        1. คุณครูเชษฐา  เถาวัลย์    2. คุณครูโสภิตา  สังฆะโณ            
                                                                                
4.  หลักการและเหตุผล
            จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกิน  ซึ่งกล้วยเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่หาได้ง่ายและมีรับประทานตลอดทั้งปี กล้วยยังมีประโยชน์มากมายสามารถแปรรูปหรือนำมาผลิตอะไรได้หลายๆอย่าง และกล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย หาซื้อรับประทานได้ง่ายและมีราคาถูก กล้วยเป็นผลไม้ที่คนในจังหวัดสตูลนิยมนำมารับประทาน และจากที่ได้ศึกษาเรื่องกล้วย กล้วยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆมาก และช่วยในการขับถ่ายเป็นอย่างดี กล้วยแบ่งออกเป็นหลากหลายชนิดและหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละชนิดยังมีประโยชน์และรูปร่างต่างกันไป  ออาหารที่สามารถผลิตและแปรรูปจากกล้วยมีมากมายหลากหลายอย่าง
          โครงงานกล้วยกรอบแก้วเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสินค้า OTOP ที่มีอยู่ในจังหวัดสตูล ซึ่งในจังหวัดสตูลมีสินค้า OTOP มากมาย และกล้วยกรอบแก้วนี้ก็ถือเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมาก และวัตถุดิบในการทำกล้วยกรอบแก้วก็เป็นวัตถุดิบที่หาง่ายที่มีอยู่ทั่วไปตามชุมชน กล้วยกรอบแก้วนี้เป็นสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และผู้ที่สนใจก็สามารถเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้ เพราะเป็นสินค้าที่ทำได้ง่าย และวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
        โครงงานเรื่องกล้วยกรอบแก้วนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมอาชีพของผู้ที่สนใจและเป็นการส่งเสริมสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล โดยใช้เว็บบล็อกเป็นสื่อในการเผยแพร่
 
 
5.  หลักการ ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
       5.1   บล็อก
       5.2  ภาษา HTML
 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน
         6.1  จัดทำเว็บบล็อกเรื่องกล้วยกรอบแก้วเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้า  OTOP ของจังหวัดสตูล
         6,2  เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค้าของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในชุมชน
         6.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพ
         6.4  เพื่อศึกษาประโยชน์ของการถนอมอาหาร
         6.5  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
         6.6  เพื่อศึกษาวิธีการทำกล้วยกรอบแก้ว
 
7.  ขอบเขตของโครงงาน
         7.1  รวบรวมข้อมูลและศึกษาเรื่องกล้วยกรอบแก้ว
         7.2  เวลาของการดำเนินการคือ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                                                                                                                  
8.  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
        8.1  ใช้รูปแบบของบล็อกในการนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์  ในการเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลเรื่องกล้วยกรอบแก้ว
        8.2  ใช้โปรแกรม Proshow Gold  ในการสร้างวิดีโอและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ภายในบล็อก
        8.3  ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS2  PhotoScape และ Camera 360 ในการออกแบบรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอรายงานในส่วนของเว็บไซต์
                                                                                                         
 
9.  ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
 

การดำเนินการ
วันที่/ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดหัวข้อโครงงาน
12 พ.ย. 55 – 16 พ.ย. 55
ฟานีซา
เสนอโครงร่างโครงงาน
19 พ.ย 55 – 18 ม.ค. 56
นัจยวาร์
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล
25  พ.ย. 55
สุนิสา/นัจยวาร์/ฟานีซา
วิเคราะห์ข้อมูล
3 ธ.ค. 55 – 5 ธ.ค. 55
นัจยวาร์
ออกแบบเว็บไซต์
6 ธ.ค. 55 – 11 ธ.ค. 55
สุนิสา
พัฒนาเว็บไซต์
15 ธ.ค. 55 – 10 ม.ค. 56
สุนิสา
ทดสอบและแก้ไขระบบ
13 ม.ค. 56
สุนิสา
นำเสนอโครงงาน
25 ก.พ. 56 – 1 มี.ค. 56
ฟานีซา
ประเมินผลโครงงาน
15 ก.พ. 2556 
สุนิสา นัจยวาร์ ฟานีซา 
 
10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     
       10.1  ได้เผยแพร่เว็บบล็อกเรื่องกล้วยกรอบแก้วเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้า  OTOP ของจังหวัดสตูล
       10.2  ทราบแนวทางในการเพิ่มมูลค้าของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในชุมชน
       10.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพ
       10.4  ทราบประโยชน์ของการถนอมอาหาร
       10.5  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
       10.6  ทราบวิธีการทำกล้วยกรอบแก้ว

      


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น